ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας που έχουν βαθμό Α΄, δεκαπενταετή (15) τουλάχιστον δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά περίπτωση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για δύο (2) τουλάχιστον έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α' 102).

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κωλύματα συμμετοχής, βλ. τη σχετική προκήρυξη στην ενότητα Xρήσιμα Έγγραφα.
Η καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής Αίτησης για συμμετοχή στην επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης είναι η : 06/08/2020 και ώρα 18:00.
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, στο σύστημα θα μπορούν να κάνουν είσοδο μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι οριστικοποίησαν την ηλεκτρονική τους Αίτηση για θέση προσωρινού Διευθυντή Εκπαίδευσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ:

Για την είσοδo στην ηλεκτρονική εφαρμογή o αιτών εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) του λογαριασμού που διαθέτει στο TaxisNet, μέσω του οποίου ταυτοποιείται στην υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.Διοικητική Υποστήριξη

  • Τηλέφωνα επικοινωνίας (09:00-15:00): 210-3442333, 2366 & 2952

Τεχνική Υποστήριξη (μόνο για τεχνικά θέματα)